“ترجمه صوتی و تصویری سوره های قرآن” 

ترجمه ؛ مسعود ریاعی      گوینده ؛ بهروز رضوی

انتشار و بهره برداری از فایل های صوتی و تصویری ترجمه فارسی قرآن ، عینا و بدون هرگونه تغییر و صرفا با ذکر منبع، موسسه پیامبر مهر و رحمت(ص) مجاز میباشد ، در غیر اینصورت فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

شمارهنام سوره ترجمه صوتی ترجمه تصویری
1سوره فاتحهترجمه صوتیترجمه تصویری
2سوره بقرهترجمه صوتیترجمه تصویری
3سوره آل عمرانترجمه صوتیترجمه تصویری
4سوره نساءترجمه صوتیترجمه تصویری
5سوره مائدهترجمه صوتیترجمه تصویری
6سوره انعامترجمه صوتیترجمه تصویری
7سوره اعرافترجمه صوتیترجمه تصویری
8سوره انفالترجمه صوتیترجمه تصویری
9سوره توبهترجمه صوتیترجمه تصویری
10سوره یونسترجمه صوتیترجمه تصویری
11سوره هودترجمه صوتیترجمه تصویری
12سوره یوسفترجمه صوتیترجمه تصویری
13سوره الرعدترجمه صوتیترجمه تصویری
14سوره ابراهیمترجمه صوتیترجمه تصویری
15سوره حجرترجمه صوتیترجمه تصویری
16سوره نحلترجمه صوتیترجمه تصویری
17سوره اسراءترجمه صوتیترجمه تصویری
18سوره کهفترجمه صوتیترجمه تصویری
19سوره مریمترجمه صوتیترجمه تصویری
20سوره طهترجمه صوتیترجمه تصویری
21سوره انبیاءترجمه صوتیترجمه تصویری
22سوره حجترجمه صوتیترجمه تصویری
23سوره مؤمنونترجمه صوتیترجمه تصویری
24سوره نورترجمه صوتیترجمه تصویری
25سوره فرقانترجمه صوتیترجمه تصویری
26سوره شعراءترجمه صوتیترجمه تصویری
27سوره نملترجمه صوتیترجمه تصویری
28سوره قصصترجمه صوتیترجمه تصویری
29سوره عنکبوتترجمه صوتیترجمه تصویری
30سوره رومترجمه صوتیترجمه تصویری
31سوره لقمانترجمه صوتیترجمه تصویری
32سوره سجدةترجمه صوتیترجمه تصویری
33سوره احزابترجمه صوتیترجمه تصویری
34سوره سبأترجمه صوتیترجمه تصویری
35سوره فاطرترجمه صوتیترجمه تصویری
36سوره یسترجمه صوتیترجمه تصویری
37سوره صافاتترجمه صوتیترجمه تصویری
38سوره صترجمه صوتیترجمه تصویری
39سوره زمرترجمه صوتیترجمه تصویری
40سوره غافرترجمه صوتیترجمه تصویری
41سوره فصلتترجمه صوتیترجمه تصویری
42سوره شوریترجمه صوتیترجمه تصویری
43سوره زخرفترجمه صوتیترجمه تصویری
44سوره دخانترجمه صوتیترجمه تصویری
45سوره جاثیةترجمه صوتیترجمه تصویری
46سوره احقافترجمه صوتیترجمه تصویری
47سوره محمدترجمه صوتیترجمه تصویری
48سوره فتحترجمه صوتیترجمه تصویری
49سوره حجراتترجمه صوتیترجمه تصویری
50سوره قترجمه صوتیترجمه تصویری
51سوره ذاریاتترجمه صوتیترجمه تصویری
52سوره طورترجمه صوتیترجمه تصویری
53سوره نجمترجمه صوتیترجمه تصویری
54سوره قمرترجمه صوتیترجمه تصویری
55سوره الرحمنترجمه صوتیترجمه تصویری
56سوره واقعهترجمه صوتیترجمه تصویری
57سوره حدیدترجمه صوتیترجمه تصویری
58سوره مجادلهترجمه صوتیترجمه تصویری
59سوره حَشرترجمه صوتیترجمه تصویری
60سوره ممتحنهترجمه صوتیترجمه تصویری
61سوره صفترجمه صوتیترجمه تصویری
62سوره جمعهترجمه صوتیترجمه تصویری
63سوره منافقونترجمه صوتیترجمه تصویری
64سوره تغابنترجمه صوتیترجمه تصویری
65سوره طلاقترجمه صوتیترجمه تصویری
66سوره تحریمترجمه صوتیترجمه تصویری
67سوره ملکترجمه صوتیترجمه تصویری
68سوره قلمترجمه صوتیترجمه تصویری
69سوره حاقهترجمه صوتیترجمه تصویری
70سوره معارجترجمه صوتیترجمه تصویری
71سوره نوحترجمه صوتیترجمه تصویری
72سوره جنترجمه صوتیترجمه تصویری
73سوره مزملترجمه صوتیترجمه تصویری
74سوره مدثرترجمه صوتیترجمه تصویری
75سوره قیامهترجمه صوتیترجمه تصویری
76سوره انسانترجمه صوتیترجمه تصویری
77سوره مرسلاتترجمه صوتیترجمه تصویری
78سوره نبأترجمه صوتیترجمه تصویری
79سوره نازعاتترجمه صوتیترجمه تصویری
80سوره عبسترجمه صوتیترجمه تصویری
81سوره تکویرترجمه صوتیترجمه تصویری
82سوره انفطارترجمه صوتیترجمه تصویری
83سوره مطففینترجمه صوتیترجمه تصویری
84سوره انشقاقترجمه صوتیترجمه تصویری
85سوره بروجترجمه صوتیترجمه تصویری
86سوره طارقترجمه صوتیترجمه تصویری
87سوره اعلیترجمه صوتیترجمه تصویری
88سوره غاشیهترجمه صوتیترجمه تصویری
89سوره فجرترجمه صوتیترجمه تصویری
90سوره بلدترجمه صوتیترجمه تصویری
91سوره شمسترجمه صوتیترجمه تصویری
92سوره لیلترجمه صوتیترجمه تصویری
93سوره ضحیترجمه صوتیترجمه تصویری
94سوره شرحترجمه صوتیترجمه تصویری
95سوره تینترجمه صوتیترجمه تصویری
96سوره علقترجمه صوتیترجمه تصویری
97سوره قدرترجمه صوتیترجمه تصویری
98سوره بینهترجمه صوتیترجمه تصویری
99سوره زلزالترجمه صوتیترجمه تصویری
100سوره عادیاتترجمه صوتیترجمه تصویری
101سوره قارعةترجمه صوتیترجمه تصویری
102سوره تکاثرترجمه صوتیترجمه تصویری
103سوره عصرترجمه صوتیترجمه تصویری
104سوره همزهترجمه صوتیترجمه تصویری
105سوره فیلترجمه صوتیترجمه تصویری
106سوره قریشترجمه صوتیترجمه تصویری
107سوره ماعونترجمه صوتیترجمه تصویری
108سوره کوثرترجمه صوتیترجمه تصویری
109سوره کافرونترجمه صوتیترجمه تصویری
110سوره نصرترجمه صوتیترجمه تصویری
111سوره مسدترجمه صوتیترجمه تصویری
112سوره اخلاصترجمه صوتیترجمه تصویری
113سوره فلقترجمه صوتیترجمه تصویری
114سوره ناسترجمه صوتیترجمه تصویری

ویدیوی سوره ها ، در “سایت اپارات “