می 14, 2024

“نکته‌ای اسراری و ناگفته در باره أمرِ کُن”

⭐️ در قرآن آمده است؛ “چون خداوند چیزی را اراده کند به آن می‌گوید باش و خواهد بود”. اما کجا خواهد بود؟! معنای اولیه و ابتدایی […]