نکته مهم:

تطابقت رنگ پس زمینه افزونه “تقسیم / عنوان” با پس زمینه ردیف فعلی را فراموش نکنید .

[toko_divider divider_bg=”#edf3f4″ title=”بدون خط، متن وسط، بدون آیکن” icon=”fa fa-adjust”]
[toko_divider line=”yes” divider_bg=”#edf3f4″ title=”با خط افقی، متن وسط، و بدون آیکن” icon=”fa fa-adjust”]
[toko_divider text_position=”left” divider_bg=”#edf3f4″ title=”بدون خط، متن چپ، و بدون آیکن” icon=”fa fa-adjust”]
[toko_divider line=”yes” text_position=”left” divider_bg=”#edf3f4″ title=”با خط افقی، متن چپ، و بدون آیکن” icon=”fa fa-adjust”]
[toko_divider text_position=”right” divider_bg=”#edf3f4″ title=”بدون خط، متن راست، و بدون آیکن” icon=”fa fa-adjust”]
[toko_divider line=”yes” text_position=”right” divider_bg=”#edf3f4″ title=”با خط افقی، متن راست، و بدون آیکن” icon=”fa fa-adjust”]
[toko_divider line=”yes” text_position=”hide” divider_bg=”#edf3f4″ title=”با خط افقی، بدون متن، و بدون آیکن” icon=”fa fa-adjust”]
[toko_divider divider_bg=”#edf3f4″ title=”بدون خط، متن وسط، و بدون آیکن” paragraf=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” icon=”fa fa-adjust”]
[toko_divider line=”yes” divider_bg=”#edf3f4″ title=”با خط افقی، متن وسط، و بدون آیکن” paragraf=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” icon=”fa fa-adjust”]
[toko_divider text_position=”left” divider_bg=”#edf3f4″ title=”بدون خط، متن چپ، و بدون آیکن” paragraf=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” icon=”fa fa-adjust”]
[toko_divider line=”yes” text_position=”left” divider_bg=”#edf3f4″ title=”با خط افقی، متن چپ، و بدون آیکن” paragraf=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” icon=”fa fa-adjust”]
[toko_divider text_position=”right” divider_bg=”#edf3f4″ title=”بدون خط، متن راست، و بدون آیکن” paragraf=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” icon=”fa fa-adjust”]
[toko_divider line=”yes” text_position=”right” divider_bg=”#edf3f4″ title=”با خط افقی، متن راست، و بدون آیکن” paragraf=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” icon=”fa fa-adjust”]