مارس 22, 2021

“همت”

☆ “همت” در قاموس سلوک به آن معنایی نیست که انسان معمول از آن می فهمد. “همت” نیرویی فراگیر و پویا در جهان هستی است که […]
مارس 22, 2021

“مدارا”

☆ ما هنوز یاد نگرفته ایم که برداشت های ما از دین، مساوی با دین خدا نیست. و تا وقتی این مهم را یاد نگرفته ایم، […]
مارس 22, 2021

“قضاوت های ناقص”

☆ ما هر حکمی که می کنیم به واقع در باره ی آن چیزی که درک می کنیم نیست، بلکه در باره ی ادراک خودمان از […]
مارس 21, 2021

“سالکان دست نیافتنی”

☆ یک سالکِ مُخلَص، به واقع موجودی دست نیافتنی است. تنها زمانی دست یافتنی می شود که خود خواسته باشد.اینطور نیست که هر کس هر زمان […]
مارس 21, 2021

“ناممکن برایش بی معناست!”

☆ تنها آن خدایی را بنده باش که ناممکن ها برایش بی معناست. همان خدایی که قادر است؛ سوزندگی را از آتش بگیرد [یا نارُ کُونِی […]
مارس 13, 2021

“عبور کن”

☆ زندگی درس عبور کردن است. آن آگاهی ناب در عبور کردن بدست می آید. بدان که عبرت و عبور از یک ریشه اند. مسعود ریاعی
مارس 13, 2021

متابعت از محمد(ص)

متابعت از محمد(ص) آن است که او به معراج رفت، تو نیز با سلوک ات از پی او روان شو متابعت از محمد(ص) آن است که […]
مارس 13, 2021

“تسبیح سالکان”

☆ هر صبح و شام ذهنت را از محتویاتی که هر روزه به تو القا می شود، جاروب کن. پاک کن. که تسبیح از نگاه سالکان […]
مارس 13, 2021

“حکایت”

☆ گویند؛ سه هزار مرض در بنی آدم است؛ هزار مرض را آدمی دانَد و علاجش را نیز دانَد، و هزار مرض دیگر را آدمی داند […]