ژانویه 23, 2021

“سرزمینی به وسعت عشق”

☆ سرزمین سالک، یک تکه خاک محصور نیست. مأمن او، عشق به خالق و خدمت به مخلوقش است. چنین کسی هر کجای عالَم که باشد در […]
ژانویه 23, 2021

“جریان حیات، دَوَرانی شگفت”

☆ از “احد” سرچشمه گرفتن و با “واحد” به سرچشمه بازگشتن، دَوَرانی اسراری و شگفت است. مسعود ریاعی
ژانویه 23, 2021

“حقیقت و رهایی”

☆ “حقیقت” هیچ حَصر و محدودیتی را بر نمی تابد. اگر خواهان حقیقتی، ذهنت را رها کن. و اگر نمی توانی، حقیقت را رها کن و […]
ژانویه 23, 2021

“دینداری راستین”

☆ فقط هوای خودی را داشتن، دینداری نیست. دیندار راستین کسی است که هوای همه ی خلائق خدا را داشته باشد. مسعود ریاعی
ژانویه 23, 2021

“غرق در محبت”

☆ وقتی به تمامی در “محبت” غرق شوی، نه “خوف” می ماند نه “رجاء”. زیرا غرق شده را دگر “منی” نیست که بترسد یا امید داشته […]
ژانویه 23, 2021

“رشته ی جهل شناسی”

☆ معرفت به جهل، اساس حکمت است. جوامع باید رشته ای تحت عنوان “جهل شناسی” تاسیس کنند. اگر چنین رشته ای به حق پا بگیرد، بنیان […]
ژانویه 23, 2021

“خوشا بر این حیرت”

☆ خوشا به حال حیرت زدگانِ تسلیم. خوشا به حال رهاشدگان از شهوت دانستگی و خوشا به حال آن که گفت: “پروردگارا، بر حیرتم بیفزا”! مسعود […]
ژانویه 23, 2021

“تسلیم تعالیم”

☆ آنچه در سلوک مهمتر از معلم است، “تعالیم” است. تسلیم تعالیم باش، نه شخص. نشان معلم واقعی آن است که به خود نمی خواند، به […]
ژانویه 23, 2021

“با کل واحد باش”

☆ نه درون را انکار کن، نه بیرون را. زیرا قرار بر انکار نیست. انکار چیزی را حل نمی کند. قرار بر فهمیدن و گذر کردن […]