ژانویه 16, 2022

“موهبت بی مثال”

– خدای حیّ در حیات است. در زندگی است. جایی جز در خود زندگی بدنبال حیّ نگرد. زندگی را ببین نه افکار و اوهام ات را. […]
ژانویه 10, 2022

“یک نیایش”

☆ خداوندا، نورا، وجودا  نیستی را به صورت هستی بر ما جلوه مده! و نه جهل را به شکل علم، و نه حماقت را به شکل […]
ژانویه 9, 2022

“ ظرف عشق”

– سالکِ واصِل کسی است که قدرت آسیب رسانی اش را از دست داده است. او تنها قادر به خدمت حقیقی است نه آسیب زدن. چنین […]
ژانویه 9, 2022

“که می بخشد، که نمی بخشد”!

☆ “قلبی که در اندیشه بدست آوردن نباشد، بسیار می بخشد”. آن که نمی بخشد در سودای جمع کردن بیشتر است. برای یک سالک، بدست آوردن […]
ژانویه 9, 2022

“زندگی مقتدرانه”

 – پاک زندگی کردن اقتداری الهی می خواهد. کار هر مدعی نیست. چه مقتدر است کسی که در این روزگاران پاک زندگی می کند. نه به […]
ژانویه 8, 2022

“ بهترین هدیه خداوندی”

 – آزادی و آزادگی بهترین هدیهٔ خداوندی است که خود آزاد مطلق است. آزادی ترجمه دیگری از بهشت خداست. یک کیفیت متعالی است. و آن تنها […]
ژانویه 2, 2022

“از جدایی‌ها شکایت می کند”!

– جدایی جزء لا ینفک مفهوم کثرت است. اگر جدایی نباشد، کثرت وجود نخواهد داشت. این درخت از آن درخت، این سنگ از آن سنگ، این […]
دسامبر 26, 2021

“نعماتی از جنس ندادن”!

☆ نعمت فقط آن نیست که چیزی به تو بدهند. برخی نعمت ها ندادنی اند! ندادنش نعمت است! گاه خداوند چیزهایی را از تو دور می […]
دسامبر 26, 2021

“فرمول عملی انبساط”

☆ وقتی وجودی منبسط گردی، در همه چیز ساری و جاری می گردی. جهانی می شوی وسیع. پس دوست داشته باش و عشق بورز و از […]