اکتبر 17, 2020

“حیات نو، جز پاکان را نپذیرد”

☆ “پاکی” مجوز ورود به عالَم برتر پیش روست. پاکیِ ذهن و قلب و زبان. بی طرح و بی نقشه. بی کینه و نفرت. تسلیم محض. […]
اکتبر 17, 2020

“لایه ی برتر حیات”

☆ ورود به حیات و آگاهی برتر، فقط از آنِ کسانی است که توانا به دور ریختن دانستگی های کهنه و ناکارآمد خویش اند. چه هیچ […]
اکتبر 17, 2020

“تصرّف”

☆ هر چیزی همه چیز هست اما بالقوه. اگر سالکی چنین کیفیت وجودی را در خود بالفعل کند، قادر به تصرف در اشیاء و پدیده ها […]
اکتبر 17, 2020

“جهل”

☆ مشکل بشر، “جهالت درک ناموجود و عدم درک موجود است”. و معنای جهل، بدفهمی است و نه نفهمی. مسعود ریاعی
اکتبر 17, 2020

“راز رها شدن”

☆ تمام راز رهایی، دل نبستن است. دل نبستن معنایش آن نیست که از چیزی بدت بیاید و اقدام به طردش کنی. بلکه بدان معناست که […]
اکتبر 17, 2020

“بهشت خودش”

☆ آن خانه ی تاریک ذهنی ات را ویران کن و خود را از زندانش بِرَهان، تا خداوند سرایی از نور عطایت کند و تو را […]
اکتبر 11, 2020

“ریاضیات زندگی”

☆ نقطه، خط، سطح، حجم، فقط مفاهیمی ریاضی نیستند. آنها اشاره به خط سیر جریان حیات دارند. از غیب به شهود. از نامتجلی به متجلی. از […]
اکتبر 11, 2020

“ذاتی است …”

☆ ذاتی است ناخواندنی، نادیدنی، نام نابردنی، وصف ناشدنی، که فقط با سکوت همه جانبه میتوان دریافتش نمود. مسعود ریاعی
اکتبر 11, 2020

“سلوک توحیدی”

☆ “توحید”، یکی کردن است. واحد نمودن است. به وحدت رفتن است. توحید، مصدر فعل متعدی است. و این یعنی تو باید کاری انجام دهی. اینکه […]