آوریل 9, 2017

نکات قرآنی بخش اول

۱- قرآن می فرماید؛ “وَ ثِیابَکَ فَطَهِّر” ( جامه ات را پاکیزه کن). این جامه، فقط لباسی از جنس پارچه نیست تا صرفا به آن مشغول شوی، […]