مارس 6, 2021

“خالی شدگان را بیاب!”

☆ فرمول عجیبی دارد این نزول و صعود! روح هنگام نزول، مرحله به مرحله سنگین تر می شود، پر از دانستگی و انواع علوم می گردد. […]
مارس 6, 2021

“اکسیر پاکی”

☆ هیچ چیز همچون پاکی اِعجاز نمی کند. اکسیر شگفتی است این پاکی. اگر ذهن تو پاک باشد هر آری گفتن و یا نه گفتنش درست […]
مارس 6, 2021

“مدارا کردن با فهم لایه های آگاهی”

☆ خداوند “القاء” می کند و انسان “تلّقی”. و از آنجا که این القاءات آسمانی است و آسمانها یا همان لایه های آگاهی، هفت گانه اند، […]
فوریه 22, 2021

“فرق فکر با تفکر!”

☆ در علوم باطنی “فکر کردن” یک چیز است و “تفکر” چیز دیگریست. این دو با هم فرق دارند. قرآن دعوت به تفکر می کند و […]
فوریه 22, 2021

“محو انرژی های تاریک و مخرب”

☆ بر اساس نظریه ای، آنچه را که غول و جن و دیو و امثالهم می دانند، انرژی های منفی خود انسانهاست. این انرژی ها هم […]
فوریه 22, 2021

“و اما انواع لذّات”

☆ لذتی است شَهَوی. آن را منبعث از نفس بهیمی(چهارپایان) دانند و همواره در اندیشه خور و خواب و نکاح دلخواه است. لذتی است غضبی. آن […]
فوریه 22, 2021

“تحویل آگاهی به گاه مرگ”

☆ از منظری می توان گفت که بشر بین دو جهان موازی؛ یعنی مابین جهان دانش ذهنی و جهان حیات عینی قرار دارد. (این دو جهان […]
فوریه 14, 2021

“فراتر از بیداری و خواب”

☆ مرتبه ای است فراتر از بیداری و خواب. و آن “آگاهی” است. بیداری متضاد خواب است. اما آگاهی متضاد هیچ کدام نیست. آن همیشه و […]
فوریه 14, 2021

“وجه خود را به که می سپاری؟!”

☆ به هر چیزی که توجه کنی، به هر چیزی که وجه خود را بسپاری، به اسارتش رفته ای و بی آنکه بدانی بنده اش گشته […]