سپتامبر 19, 2021

“ربّ همراه”

☆ من تنها تسلیم پروردگار خودم هستم. پروردگاری که در قلب خودم است. با من است. پروردگارم چیزی جدا نیست. در دوردست نیست. من نمی توانم […]
سپتامبر 19, 2021

نکات قرآنی 583

“وَ أَلقِ ما فِی یَمِینِکَ” (آنچه در دست داری فرو افکن!) ☆ وقتی در حضور خدایی، وقتی با خدایی، پس هر آنچه در دست داری را […]
سپتامبر 19, 2021

“قُدسُ الاَقداس”

☆ قدس الاقداس پاکترین نقطه ی معبد درون است. آن برترین و ناب ترین کیفیت هستی است. کیفیتی اسراری، بی تعریف و بی حدود. آن سر […]
سپتامبر 3, 2021

“حُرّ ئیل” (خدای آزاد)

☆ “ئیل” پسوندی عام به معنای خداست. از این کلمه هم در قرآن و هم در کتب مقدس بسیار استفاده شده است. جبرئیل و میکائیل و […]
سپتامبر 3, 2021

“در شهر خود بودن”

☆ هر کس باید در شهر خود باشد. در شهر خود ریشه بدوانَد و در شهر خود رشد و نمو کند. مراد از شهر خود، فطرت […]
آگوست 28, 2021

“حکایت عقاب و مار”

☆ هر سالکی در وجودش یک عقاب دارد و یک مار. عقابش آسمان وجودش را می شکافد و مارش در زمین اش می خزد. یکی خواهان […]
آگوست 28, 2021

نکات قرآنی 582

“اَلَّذِی قَدَّرَ فَهَدیٰ” (آن که تقدیر کرد و سپس هدایت نمود) تقدیر، اندازه معین کردن است. میزان برخورداری از وجود را تعیین کردن است. نکته قابل […]
آگوست 28, 2021

“روی پای خود ایستادن”

☆ غایت سلوک، روی پای خود ایستادن است. آنگاه که تمام داربست های ذهنی را از دور و برت بردارند، یعنی تو به خودیت خود واصِل […]
آگوست 22, 2021

“زبان حَیّ”

☆ اگر می خواهی با “حَیّ” رابطه ای زنده و مستقیم داشته باشی، باید زبان “حَیّ” را بیاموزی. زبان حیّ زبانی زنده است. هیچ واژه ی […]